Regulamin

Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin dotyczy umów zawieranych na odległość w sklepie internetowym www.expodum.pl między Sprzedawcą a Kupującym zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów nr. 102/2014 KC

Sprzedającym jest: MUTTON s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 12, Liptovský Mikuláš 031 01. REGON 36656020, NIP 2022225326. Tel. 883 752 738, email: info@expodum.pl. zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Žilinie, Oddział Sro, sygn. 17828 / L.

Kupującym jest być konsument, tj. osoba fizyczna, która przy zawieraniu i realizowaniu umowy konsumenckiej nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodu. Zakupy dokonywane przez podmiot gospodarczy reguluje Kodeks Handlowy nr. 513/1991 KC.

Organem nadzorczym ds. ochrony konsumentów jest Inspektorat SOI dla regionu żylińskiego, Predmestská 71, P.O. Pudełko B-89; 011 79 Żylina 1.

Zamówienie i zawarcie umowy

Wysłanie wypełnionego zamówienia przez Kupującego jest uważane w rozumieniu Kodeksu Cywilnego za propozycję zawarcia umowy, na podstawie oferty Sprzedawcy w sklepie internetowym. Umowa zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę.

Ceny towaru

Wszystkie ceny produktów w sklepie internetowym są ostateczne i zawierają wszystkie podatki. Sprzedający jest płatnikiem VAT. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy. Są one podane na stronie przy każdym produkcie oraz w koszyku przed złożeniem zamówienia, gdzie Kupujący widzi również całkowitą cenę zamówienia, w tym koszt dostawy towaru.

Płatność za towar

Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

  • za pobraniem: płatność kurierowi przy odbiorze towaru
  • przelew bankowy
  • karta płatnicza
  • BLIK
  • PayPal

Częścią zamówienia w sklepie internetowym jest zobowiązanie Kupującego do zapłaty Sprzedawcy ceny za zamówiony towar.

Dostawa towaru

Jeżeli termin dostawy nie jest dla produktu określony przyjmuje się, że Sprzedawca dostarczy towar Kupującemu w ciągu 30 dni.

Towar uważa się za odebrany przez Kupującego w chwili, gdy Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia (z wyjątkiem przewoźnika) przyjmie wszystkie części zamówionego towaru lub jeżeli

a) towar zamówiony przez Kupującego w jednym zamówienia dostarczany jest w kilku dostawach - z chwilą odbioru ostatniej dostawy

b) towar dostarczany jest powtórnie w ciągu określonego czasu, w momencie odbioru pierwszego dostarczonego towaru.

W przypadku nieudostępnienia przesyłki z powodu nieodebrania przez odbiorcę i jej następnego zwrotu do nadawcy, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za ponowną dostawę.

Reklamacje

Sprzedający odpowiada za wady towaru w momencie jego przejęcia przez Kupującego. W przypadku przedmiotów używanych Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku ich użytkowania lub zużycia. W przypadku rzeczy sprzedawanych po niższej cenie nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki, które były powodem ustalenia niższej ceny.

Okres gwarancji na nowy towar wynosi 24 miesiące, licząc od dnia otrzymania towaru przez Kupującego. Okres gwarancji na towar używany wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji na usługi (naprawę lub modyfikację przedmiotu) wynosi 3 miesiące. Okres gwarancji na przedmioty wykonane na zamówienie wynosi 3 miesiące. Jeżeli okres użytkowania jest oznaczony na sprzedawanej rzeczy, jego opakowaniu lub dołączonej do niej instrukcji, okres gwarancji nie kończy się przed upływem tego okresu.

Sprzedawca udziela przedłużonej gwarancji na konstrukcję nożycową marki EXPODOM na okres 36 miesięcy dla konsumentów, którzy dokonali zakupu nowego produktu w okresie od 20 lutego 2020 r. do odwołania. Przedłużona gwarancja rozpoczyna się w dniu następującym bezpośrednio po upływie ustawowego 24-miesięcznego okresu gwarancyjnego. Przedłużona gwarancja może być udzielona tylko konsumentowi (tj. nie innym klientom końcowym). Sprzedawca udziela przedłużonej rękojmi w zakresie, w jakim ma to miejsce w przypadku ustawowego okresu rękojmi.

Okres gwarancji dla Kupującego nie będącego konsumentem wynosi 12 miesięcy. Konsumentem jest osoba fizyczna (niebędąca przedsiębiorcą), która przy zawieraniu umowy konsumenckiej/zakupu pod numerem REGON, NIP/ nie działa w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że osoba nie będąca konsumentem w rozumieniu prawa nie może bez powodu dokonać zwrotu towaru lub odstąpić od umowy i domagać się automatycznie 24-miesięcznego okresu rękojmi ani załatwienia reklamacji w terminie do 30 dni. Konsumentowi, któremu towar został wykonany według specjalnych wymagań - nadruk namiotu, poprawki ścian bocznych , nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni bez podania przyczyny. 

Gwarancja obejmuje wady powstałe w okresie gwarancyjnym spowodowane wadą materiału, wadą  funkcjonalną lub wadą fabryczną. Zgodnie z prawem gwarancja producenta może dotyczyć tylko wad fabrycznych. Za wadę fabryczną nie uważa się standardowego zużycia produktu związanego z normalnym użytkowaniem. 

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwą obsługą oraz wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Uszkodzenia mogą wystąpić z powodu niewystarczającego zakotwienia lub niekorzystnych warunków pogodowych. Uszkodzenia spowodowane warunkami atmosferycznymi, silnymi wiatrami, długotrwałym nasłonecznieniem, mrozem, wilgocią lub pleśnią nie są objęte gwarancją. Znacznie skracają one żywotność produktu i nie mogą być uważane za wady produkcyjne. Żywotności produktu nie należy mylić z okresem gwarancyjnym.

 

UWAGA: W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych namiot należy złożyć i spakować. Namiot nie powinien być narażony na silne podmuchy wiatru, ulewny deszcz i grad. Nie składaj namiotu, jeśli ściany lub dach są wilgotne. Zalecamy dostateczne osuszenie dachu namiotu i ścian bocznych. W przeciwnym razie mogą zostać uszkodzone przez pleśń. Zawsze używaj akcesoriów do kotwienia i mocowania namiotu.

Jeżeli zakupiona rzecz ma być wprowadzona do użytkowania przez przedsiębiorcę innego niż Sprzedawca, okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wprowadzenia rzeczy do użytkowania, jeżeli Kupujący zlecił wprowadzenie do użytku nie później niż trzy tygodnie po odebraniu rzeczy i prawidłowo i terminowo zapewnił niezbędną współpracę.

Karta gwarancyjna wydawana jest na życzenie Kupującego. Do złożenia reklamacji wystarczy dowód zakupu.

Jeżeli towar posiada wadę, którą można usunąć, Kupujący ma prawo do jej bezpłatnego, rzetelnego i terminowego usunięcia. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.

Zamiast usunięcia wady Kupujący może żądać wymiany towaru, a jeżeli wada dotyczy tylko części wymiennej - wymiany części, jeżeli Sprzedawca nie poniesie niewspółmiernych kosztów ze względu na cenę towaru lub powagę wady. Sprzedający, zamiast usunięcia wady, zawsze może wymienić wadliwy towar na nowy, o ile nie spowoduje to poważnych trudności dla Kupującego. W przypadku wady, której nie można usunąć, a która uniemożliwia prawidłowe używanie rzeczy jako rzeczy bez wad, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany rzeczy lub prawo do odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują Kupującemu w przypadku wad, które można usunąć, ale gdy Kupujący nie może prawidłowo korzystać z rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W przypadku innych nienaprawialnych wad, Kupującemu przysługuje rozsądna zniżka od ceny towaru.

Prawo do odpowiedzialności za wady towaru przysługuje Sprzedającemu pod adresem siedziby Sprzedającego. Jeżeli jednak w karcie gwarancyjnej wskazany jest serwis gwarancyjny, który znajduje się w miejscowości Sprzedającego lub w miejscowości bliższej Kupującego, Kupujący ma prawo naprawy w serwisie gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny jest zobowiązany do wykonania naprawy najpóźniej w ciągu 30 dni.

Jeśli przedmiot zostanie wymieniony, okres gwarancji zaczyna liczyć się od momentu otrzymania nowego przedmiotu. To samo dotyczy wymiany części objętej gwarancją.

Rozpatrzenie reklamacji oznacza zakończenie procedury reklamacyjnej poprzez wydanie naprawionego produktu, wymianę produktu, zwrot ceny zakupu produktu, zwrot części kwoty produktu, pisemny wniosek o przejęcie świadczenia lub uzasadnione odrzucenie.

Podczas składania reklamacji Sprzedający określa sposób rozpatrzenia reklamacji  niezwłocznie lub w skomplikowanych przypadkach nie później niż do 3 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna produktu lub usługi, nie później niż do 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji, reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może być załatwiona później; jednakże załatwienie reklamacji nie może potrwać dłużej niż 30 dni od dnia jej złożenia. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy lub do wymiany towaru na nowy.

Jeśli Kupujący złożył reklamację dotyczącą produktu w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu, Sprzedający może rozpatrzyć reklamację poprzez odrzucenie wyłącznie na podstawie oględzin specjalisty. Niezależnie od wyniku oceny specjalisty, Sprzedający nie będzie wymagał od Kupującego poniesienia kosztów oceny specjalisty, ani innych kosztów związanych z tą oceną. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu kopię ekspertyzy uzasadniającej odrzucenie reklamacji nie później niż 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Kupujący zgłosił reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od zakupu, a Sprzedawca ją odrzucił, Sprzedawca w dokumencie rozpatrzenia reklamacji zaznaczy, do kogo Kupujący może przesłać produkt do profesjonalnej ekspertyzy. W przypadku skierowania produktu do ekspertyzy do wyznaczonej osoby, koszty ekspertyzy, jak również wszelkie inne związane z tym celowo poniesione koszty ponosi Sprzedawca, niezależnie od wyniku ekspertyzy. Jeśli poprzez profesjonalną ekspertyzę Kupujący udowodni odpowiedzialność Sprzedającego za wadę, może ponownie złożyć reklamację. Czas trwania ekspertyzy nie wlicza się do czasu trwania okresu gwarancyjnego. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu wszystkich kosztów poniesionych w celu profesjonalnej ekspertyzy, jak również wszelkich związanych z tym celowo poniesionych kosztów w terminie 14 dni od daty ponownego zgłoszenia reklamacji. Zgłoszona ponownie reklamacja nie może zostać odrzucona.

Sprzedający przy składaniu reklamacji jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu potwierdzenia złożenia tej reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego doręczenia Kupującemu potwierdzenia reklamacji. Jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe doręczenie potwierdzenia, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wraz z dowodem rozpatrzenia reklamacji. Potwierdzenie reklamacji nie musi być dostarczone, jeżeli Kupujący ma możliwość udowodnienia złożenia reklamacji w inny sposób.

Zwrot towaru – odstąpienie od umowy kupna bez podania przyczyny

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Tylko konsument może skorzystać z tego prawa. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, tj. osobą prawną lub osobą fizyczną (REGON, NIP), która zamówiła towar w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, wtedy prawo odstąpienia od umowy kupna w ciągu 14 dni nie ma zastosowania. Odstąpienie od umowy oznacza również nieprzyjęcie zamówionego towaru przez przedsiębiorcę, w takim przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za poniesione straty.

Towar uważa się za odebrany przez Kupującego w chwili, gdy Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia (z wyjątkiem przewoźnika) przyjmie wszystkie części zamówionego towaru lub jeżeli:
a) towar zamówiony przez Kupującego w jednym zamówienia dostarczany jest w kilku dostawach - z chwilą odbioru ostatniej dostawy
b) towar dostarczany jest powtórnie w ciągu określonego czasu, w momencie odbioru pierwszego dostarczonego towaru.

Kupujący może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa towaru, jeszcze przed rozpoczęciem terminu na odstąpienie od umowy.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:

  • sprzedaż towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od ruchów cen na rynku finansowym, na które Sprzedawca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy
  • sprzedaż towarów wykonywanych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami Konsumenta, towarów na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego Konsumenta
  • sprzedaż towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub zniszczeniu,
  • sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, a których opakowanie ochronne zostało naruszone po dostawie
  • sprzedaż towarów, które ze względu na swój charakter po dostarczeniu mogą zostać nierozłącznie połączone z innymi towarami.

Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy pisemnie lub na innym trwałym nośniku (np. e-mailem) lub wysyłając wypełniony formularz, który dostępny jest pod adresem /media/file/0b/39/0fd084eb15a3388b1764a3d02c48.pdf.

Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy nawet w ostatnim dniu 14-dniowego terminu.

Po doręczeniu zawiadomienia o odstąpieniu od umowy Sprzedający zwróci Kupującemu, najpóźniej w ciągu 30 dni, wszystkie płatności otrzymane od niego w ramach lub w związku z umową, w tym koszty transportu, dostawy i wysyłki oraz inne koszty i opłaty. Sprzedający zwróci płatność w tej samej formie, jaką Kupujący użył do realizacji płatności przy składaniu zamówienia. Kupujący może uzgodnić ze Sprzedającym inny sposób zwrotu pieniędzy.

Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu dodatkowych kosztów, jeżeli Kupujący wyraźnie wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego. Koszty dodatkowe to różnica pomiędzy kosztami dostawy wybranymi przez Kupującego, a kosztami najtańszej standardowej metody dostawy oferowanej przez Sprzedawcę.

Po odstąpieniu od umowy Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu płatności przed dostarczeniem mu towaru lub do czasu udowodnienia przez Kupującego zwrotu towaru Sprzedającemu.

Kupujący zobowiązany jest odesłać towar lub przekazać go Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru towaru nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli towar został przekazany do zwrotu nie później niż w ostatnim dniu terminu.

Po odstąpieniu od umowy Kupujący ponosi tylko koszty zwrotu towaru Sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru towaru oraz koszty zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony przez pocztę.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru powstałe w wyniku takiego traktowania towaru, które wykracza poza użytkowanie niezbędne do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności towaru.

Po dostarczeniu towaru Kupujący ma możliwość przetestowania jego funkcjonalności, ale nie może korzystać z towaru w przypadku odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru Konsument powinien obchodzić się z towarem i sprawdzić go wyłącznie w taki sposób, jaki byłby możliwy w sklepie stacjonarnym. Kupujący jest zobowiązany do obchodzenia się z towarem i sprawdzania go z należytą starannością w okresie odstąpienia od umowy. Na przykład zakupiony namiot powinien być tylko przetestowany przez Kupującego, ale nie powinien być używany, a towar powinien zostać zwrócony z oryginalnymi metkami lub innymi środkami zabezpieczającymi lub identyfikacyjnymi.

Alternatywne rozstrzyganie sporów

Kupujący – Konsument – ​​ma prawo skontaktować się ze sprzedawcą z żądaniem zadośćuczynienia (na adres e-mail info@expodom.pl), jeżeli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub jeżeli uważa że Sprzedawca naruszył przysługujące mu prawa konsumenta. Jeżeli Sprzedawca odpowie na to żądanie negatywnie lub nie odpowie na nie w terminie 30 dni od jego wysłania, Konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów w podmiocie alternatywnego rozstrzygania sporów (podmiot ARS) na podstawie ustawy 391/2015 Dz.U. Podmiotami ARS są organy i uprawnione osoby prawne zgodnie z §3 ustawy 391/2015 Dz.U. Lista podmiotów ASR znajduje się na stronie Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej www.mhsr.sk. Konsument może złożyć wniosek w sposób określony zgodnie z §12 ustawy 391/2015 Dz.U.

Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy alternatywnego rozwiązywania sporów RSO, która jest dostępna online pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Z alternatywnych metod rozwiązywania sporów może skorzystać wyłącznie Konsument – ​​osoba fizyczna, która przy zawieraniu i realizacji umowy konsumenckiej nie działa w zakresie jej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub wykonywania zawodu. Alternatywne rozstrzyganie sporów dotyczy wyłącznie sporu między Konsumentem a Sprzedawcą wynikającego z/w związku z umową konsumencką. Alternatywne rozstrzyganie sporów dotyczy wyłącznie umów zawieranych na odległość. Alternatywne rozstrzyganie sporów nie ma zastosowania do sporów, w których wartość sporu nie przekracza 20 EUR. Podmiot ADR może zażądać od Konsumenta uiszczenia opłaty za wszczęcie ADR do maksymalnej kwoty 5 EUR z VAT.

Ochrona danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest wykorzystanie ich do realizacji umowy konsumenckiej, którą Sprzedawca zawiera z Kupującym poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym. Niniejsza umowa konsumencka stanowi również podstawę prawną upoważniającą do przetwarzania danych osobowych Kupującego. Podanie danych osobowych Kupującego jest wymogiem umownym, niezbędnym do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest warunkiem dokonania zakupu w e-sklepie Sprzedawcy. Brak podania przez Kupującego wszystkich wymaganych danych osobowych Sprzedającemu może skutkować niezawarciem umowy kupna.

Przy przetwarzaniu danych osobowych Sprzedawca postępuje zgodnie z ustawą nr. 18/2018 o ochronie danych osobowych i przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy konsumenckiej.

Sprzedający przetwarza standardowe dane osobowe Kupującego.

Dane osobowe Kupującego są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego przez okres 10 lat. Kupujący ma prawo i możliwość aktualizacji danych osobowych on-line na stronie sklepu internetowego, w sekcji klienta po zalogowaniu lub w innej formie (pocztą elektroniczną, pisemnie).

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim – firmom kurierskim (kurierom) oraz firmie przetwarzającej dokumenty księgowe w celu realizacji umowy konsumenckiej.

Dane osobowe Kupującego nie są ujawniane.

Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych (np. przesyłanie newslettera lub e-maili o nowościach, rabatach, promocjach itp.) bez uprzedniej zgody Kupującego. W tym celu Sprzedawca przetwarza niezbędne dane, którymi są imię, nazwisko oraz adres e-mail Kupującego. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw, na przykład wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedającego z prośbą o wypisanie się z newslettera lub klikając w link w wiadomość e-mail. Informacje osobiste wykorzystywane w celach marketingowych nie będą udostępniane osobom trzecim, ani również nie będą publikowane.

Kupujący ma prawo uzyskać od Sprzedającego potwierdzenie, jakie dane osobowe Kupującego są przetwarzane w sklepie internetowym Sprzedającego. Kupujący ma prawo dostępu do tych danych oraz informacji w jakim celu są przetwarzane, jakie kategorie danych są przetwarzane, komu są przekazywane dane osobowe, jak długo dane osobowe są przechowywane.

Pierwsze przekazanie gromadzonych danych osobowych Kupującemu jest bezpłatne. Ponowne podanie tych danych, zostanie obciążone opłatą administracyjną w wysokości 5 €.https://www.expodom.sk/uploads/claim-form-pl.pdf

Kupujący może zażądać od Sprzedającego poprawienia lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących Kupującego. Kupujący może żądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania tych danych. Kupujący może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest również niezbędne do celów archiwizacyjnych (wypełnienie obowiązków Sprzedającego wynikających z prawa słowackiego, np. przechowywanie dokumentów księgowych przez 10 lat). Jeżeli Kupujący zażąda usunięcia danych osobowych, które są przetwarzane w związku z umową kupna jego wniosek może zostać odrzucony.

Kupujący ma prawo do ograniczenia przez Sprzedającego przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Kupujący sprzeciwia się prawidłowości danych osobowych, w okresie pozwalającym Sprzedającemu na weryfikację prawidłowości danych osobowych.

Kupujący ma prawo uzyskać dane osobowe, które go dotyczą, a które dostarczył Sprzedającemu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Kupujący ma prawo przekazać te dane osobowe innemu dostawcy, o ile jest to technicznie możliwe.

Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Może również wnieść sprzeciw, jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy.

Jeżeli Kupujący podejrzewa, że ​​jego dane osobowe są przetwarzane bezpodstawnie, może złożyć wniosek do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych.

Powyższe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą również stosunków przedumownych (tj. rejestracji w e-sklepie w celu przyszłych zakupów lub np. zapytania ofertowego, oferty cenowej lub informacji o towarach i usługach Sprzedawcy).

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, Sprzedawca może przechowywać na urządzeniu Kupującego niewielkie pliki danych - pliki cookies, dzięki którym sklep internetowy może przechowywać dane dotyczące czynności i ustawień (np. login, język, rozmiar czcionki itp. .). Sklep internetowy Sprzedającego wykorzystuje pliki cookies do zapamiętania ustawień użytkownika Kupującego oraz do niezbędnej funkcjonalności sklepu internetowego lub w celach marketingowych. Kupujący może usunąć wszystkie pliki cookies zapisane na jego urządzeniu i ewentualnie ustawić przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu, aby uniemożliwić ich przechowywanie. W takim przypadku Kupujący może być zmuszony do ręcznego dostosowania niektórych ustawień podczas ponownego odwiedzania sklepu internetowego, a niektóre usługi lub funkcje sklepu internetowego mogą nie działać.